Stichting Schaapskooi Bergen

Stichting Schaapskooi-Bergen streeft het realiseren van de volgende doelstellingen na;
Het onderhouden en exploiteren van de Schaapskooi, ter ondersteuning van de schaapskudde in het PWN gebied van Bergen.
Het faciliteren van educatieve, recreatieve en toeristische activiteiten in en rond de schaapskooi in relatie tot de schapen en in brede zin de natuur.
Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van natuur- en millieubesef bij het publiek inhet algemeen en de bevolking in de regio in het bijzonder.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht bovenstaande doelen te realiseren door;
Financiele middelen te vergaren via schenkingen, donaties en alle overige middelen in de ruimste zin van het woord.
Het zoeken van samenwerking met instanties, organisaties en personen die eveneens actief zijn op het gebied waarin de stichting haar activiteiten ontplooit.
De stichting werkt voor de realisering van bovenstaand doel nauw samen met het PWN, het IVN, de werkgroep Schaapskooi en de schaapsherder.